ทำเนียบผู้บริหาร

นายโอภาส วัยวัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

พุทธศักราช 2519-2523
นายวิจิตร สายธนู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธศักราช 2523-2529
นายบุญรู้ บุตรดีวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธศักราช 2529-2535
นายไชยยง อาจวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธศักราช 2535-2541
นายอรรถสิทธิ์ สุวรรณศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธศักราช 2541-2549
นายฉลอง บุตรกาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธศักราช 2549-2558
นายวิมาลทอง ยืนยง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธศักราช 2559-2561
นายสุพจน์ พละพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธศักราช 2561-ปัจจุบัน
Message us