ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสสรค์ จัดงานประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศีกษา 2563 วันศุกร์ ที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ เวลา 8.30 – 12.00 จึงเรียนเชิญผู้ปกครองทุกทานร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

Message us