O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ผล การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessmen) ที่กำหนดให้ส่วนราชการได้นำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุง และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ต้องแสดงออกถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ภาครัฐ

1. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางที่ 1.1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(เมษายน 2564 -กันยายน 2564)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างรายการโครงการจำนวนงบประมาณที่อนุมัติ (บาท)คิดเป็นร้อยละของงบประมาณจัดลำดับ
เฉพาะเจาะจง571,776,540.5558.761
วิธีคัดเลือก11,247,029.0041.242
รวมทั้งสิ้น583,023,569.55100.00 

          จากข้อมูลตารางที่ 1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างมีโครงการที่ดำเนินการภายใต้งบดำเนินงาน   โครงการ พบว่าวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

คิดเป็นร้อยละ 58.76 และวิธีคัดเลือก คิดเป็นร้อยละ 41.24