กลุ่มบริหารงานบุคคลและแผนงาน

๕.  กลุ่มบริหารงานบุคคลและแผนงาน

         นายนิรันตร์  สุยะรา           รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลและแผนงาน

         หน้าที่ความรับผิดชอบ

             ๑. วางแผนพัฒนาระบบบริหารงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน

             ๒. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขอบข่ายงานให้กับบุคลากรในกลุ่ม  และบริหารงาน  นิเทศ  กำกับ ติดตาม การดำเนินงานในกลุ่มและผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนงานและมีประสิทธิภาพ

             ๓. รวบรวมข้อมูลและผลการปฏิบัติงาน จัดระบบสารสนเทศของงานในกลุ่มเสนอต่อผู้บริหารทราบ

             ๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบภาคเรียน  รอบปีพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ  รายงานผู้บริหารทราบ

             ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๕.๑  งานบุคลากร

             ๑. นางใจทิพย์  สุยะรา                 ครูชำนาญการพิเศษ          หัวหน้างาน

             ๒. นางสาวสุพัตรา  เพียราช          ครู                                     เจ้าหน้าที่

             ๓. นางสาวสิริกัญญา  สุขบท          ครูผู้ช่วย                           เจ้าหน้าที่

             ๔. นางสาวฉัตรสุดา  มหาเสนา       เจ้าหน้าที่ธุรการ                เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งการย้าย/โอนการบรรจุแต่งตั้งและการออกจากราชการ

             ๒. จัดทำทะเบียนครูการลา/การมาปฏิบัติราชการ

             ๓. จัดทำทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการอบรม การศึกษาของบุคลากร

             ๔. จัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวบรวมผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการประเมิน

และสะท้อนผลการประเมินให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ

             ๕. ดำเนินการในการเลื่อนขั้นเงินเดือน  การเลื่อนวิทยฐานะ การปรับปรุงตำแหน่ง

             ๖. การขอใบประกอบวิชาชีพครู

             ๗. ดำเนินการเกี่ยวกับส่งเสริมวิชาชีพ  มาตรฐานวิชาชีพครู  การยกย่องเชิดชูและวินัยครู

             ๘. การขอเครื่องราชอิสรยาภรณ์

             ๙. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         .๒  งานแผนงาน

             ๑. นายอดิศักดิ์  หาญจริง           ครูชำนาญการพิเศษ            หัวหน้างาน

             ๒. นางนิตยา  จิบทอง                 ครูชำนาญการพิเศษ           รองหัวหน้างาน

             ๓. นายปัญญา  สวัสดี                  ครู                                      เจ้าหน้าที่

             ๔. นางสาวกนกกาญณ์  สุรันนา    ครูผู้ช่วย                             เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ 

             ๑. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

             ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา

             ๓. กำกับติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

             ๔. จัดทำข้อมูลสารสนเทศการใช้เงินตามแผนงาน/โครงการของกลุ่มงาน กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

             ๕. ติดตามการรายงานความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ จัดทำเป็นสารสนเทศและรายงานผู้บริหารภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง

             ๖. ประสานงานกับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อให้นำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการไปใช้ในการจัดทำรายงานประจำปี

             ๗. ประสานงานกับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาในการนำผลการประเมินผลคุณภาพภายในไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

             ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Copyright © 2019. All rights reserved.