คณะกรรมการฝ่ายบริหาร

๑. นายสุพจน์  พละพร                     ผู้อำนวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ

๒. นายนิรันตร์  สุยะรา                      รองผู้อำนวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ

๓. นายวิเศษ  ชาวระนอง                  ครูชำนาญการพิเศษ              กรรมการ

๔. นายนพดล  สายจันทร์                 ครูชำนาญการพิเศษ              กรรมการ

๕. นายเดชา  คเณศโยธิน                 ครูชำนาญการพิเศษ              กรรมการ

๖. นายอุดร  ไชยโคตร                      ครูชำนาญการพิเศษ              กรรมการ

๗. นายธวัชชัย  สิงห์ขัน                     รองผู้อำนวยการโรงเรียน       กรรมการและเลขานุการ