กลุ่มบริหารงบประมาณ

๖.  กลุ่มบริหารงบประมาณ

         นายนิรันตร์  สุยะรา                             รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. วางแผนพัฒนาระบบบริหารงานในกลุ่มบริหารงบประมาณและบริหารงบประมาณของโรงเรียน

ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี

             ๒. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขอบข่ายงานให้กับบุคลากรในกลุ่ม บริหารงาน  นิเทศ  กำกับ ติดตาม        การดำเนินงานในกลุ่มและผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนงานและมีประสิทธิภาพ

             ๓. รวบรวมข้อมูลและผลการปฏิบัติงาน จัดระบบสารสนเทศของงานในกลุ่มเสนอต่อผู้บริหารทราบ

             ๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบภาคเรียน  รอบปีพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ  รายงานผู้บริหารทราบ

             ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๖.๑  งานการเงินการบัญชี

             ๑. นางสินธุ์ใจ  อาษาศรี                    ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน

             ๒. นางมะลิวัลย์  บุรัตน์                     ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๓. นางประภัสสร  ศรีพันดอน              ครูชำนาญการ                              เจ้าหน้าที่

             ๔. นางสาวสิริกัญญา  สุขบท               ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

             ๕. นายธวัชชัย  ไตรวงค์ย้อย                พนักงานราชการ                           เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. ศึกษาหาความรู้ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานการเงิน – บัญชีตามคู่มือ / หนังสือสั่งการเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยสม่ำเสมอ

             ๒. เบิก จ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังการจัดทำบัญชีรับ – จ่ายและรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

             ๓. ควบคุมบริหารงบประมาณตามระเบียบปฏิบัติการรับ – จ่ายเงินแต่ละประเภท

             ๔. การจัดทำรายงานการเงินจัดเก็บเอกสารงานการเงิน

             ๕. การปฏิบัติงานเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลการศึกษาบุตรค่าเช่าบ้าน

             ๖. การดำเนินงานจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

             ๗. การจัดทำนำส่งเงินรายได้แผ่นดินเงินสมทบประกันสังคมเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

             ๘. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๖.๒   งานพัสดุและบริหารสินทรัพย์

             ๑. นายวุฒิศาสตร์  แสนโคตร               ครูชำนาญการ                              หัวหน้างาน

             ๒. นางสาวอุลัยพร  สิงห์ขัน                 ครูชำนาญการ                              เจ้าหน้าที่

             ๓. นางสาวจินตนา ดีดวงพันธ์               ครู                                          เจ้าหน้าที่

             ๔. นางสาวรุจิรา  แสนโท                   ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

             ๕. นายอรรถพล  โนเรศ                     ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. จัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา

             ๒. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน

             ๓. จัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

             ๔. ควบคุม  บำรุงรักษา  ตรวจสอบพัสดุประจำปีและจำหน่ายพัสดุ

             ๕. ควบคุมการใช้ การบำรุงรักษารถส่วนกลางของโรงเรียนให้ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             ๖. ติดตาม  ตรวจสอบ  และรายงานผลการดำเนินงานพัสดุ

             ๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๖.๓  งานควบคุมภายใน

             ๑. นางนิตยา  จิบทอง                       ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน

             ๒. นายอุดร  ไชยโคตร                      ครูชำนาญการพิเศษ                        รองหัวหน้างาน

             ๓. นางสาวกนกกาญณ์  สุรันนา            ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

             ๔. นางสาวรัตนา  คนไว                     ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • วางแผนพัฒนาจัดวางระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในสถานศึกษา

ทั้งด้านสภาพแวดล้อมของการควบคุม  การประเมินความเสี่ยง  กิจกรรมการควบคุมสารสนเทศและการสื่อสาร      การติดตามและประเมินผล

             ๒. วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมภายในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

             ๓. จัดทำรายงานการควบคุมภายในนำเสนอฝ่ายบริหารและหน่วยงานต้นสังกัด

             ๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๖.๔  งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

             ๑. นางทัศนีย์  ช่องวารินทร์                 ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน

             ๒. นายนพดล สายจันทร์                    ครูชำนาญการพิเศษ                        รองหัวหน้างาน

             ๓. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร               ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๔. นางสาวฑิฆัมพร  กฤตาคม               ครูชำนาญการ                              เจ้าหน้าที่

             ๕. นางสาวพจนวิสุทธิ์  พุฒทอง             ครูชำนาญการ                              เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. กำหนดแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียน

             ๒. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

             ๓. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

             ๔. ประสานงานกับองค์กร และหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการระดมทรัพยากร

             ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย