กลุ่มงานบริหารทั่วไป

.  กลุ่มงานบริหารทั่วไป

         ๑. นายนิรันตร์  สุยะรา                         รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานบริหารทั่วไป

         ๒. นายสนิท  กลางประพันธ์                    ครูชำนาญการพิเศษ                        ที่ปรึกษา

         ๓. นายนพดล  สายจันทร์                      ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้ากลุ่ม

         หน้าที่ความรับผิดชอบ

             ๑  วางแผนพัฒนาระบบบริหารงานในกลุ่มบริหารทั่วไป

             ๒. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขอบข่ายงานให้กับบุคลากรในกลุ่ม บริหารงาน  นิเทศ  กำกับ ติดตาม

การดำเนินงานในกลุ่มและผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนงานและมีประสิทธิภาพ

             ๓. รวบรวมข้อมูลและผลการปฏิบัติงาน จัดระบบสารสนเทศของงานในกลุ่มเสนอต่อผู้บริหารทราบ

             ๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบภาคเรียน  รอบปีพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ  รายงานผู้บริหารทราบ

             ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๔.๑ งานสำนักงานบริหารงานทั่วไป

             ๑. นางรัตนา  สมคะเณย์                    ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน

             ๒. นายเกียรติศักดิ์  ภาคภูมิ                 ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

             ๓. นางสาวฉัตรสุดา  มหาเสนา             เจ้าหน้าที่ธุรการ                            เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. จัดทำเอกสารและงานสารบรรณกลุ่มบริหารงานทั่วไป

             ๒. จัดทำสารสนเทศข้อมูลและสถิติของกลุ่มบริหารงานทั่วไป

             ๓. กำกับดูแลงานพัสดุของสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

             ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๔.๒  งานอาคารสถานที่และงานนักการภารโรง

             ๑. นายนพดล  สายจันทร์                   ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน

             ๒. นายสนิท  กลางประพันธ์                ครูชำนาญการพิเศษ                        รองหัวหน้างาน

             ๓. นายยอดเสน่ห์  สิงห์ทอง                 ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๔. นายพิเชษฐ์  วงค์จันทร์                  ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๕. นายสมัย  ชื่นสำราญ                    ครูชำนาญการ                              เจ้าหน้าที่

             ๖. นายชัย  จันทุลาง                        ครู                                           เจ้าหน้าที่

             ๗. นายอรรถพล  โนเรศ                     ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

             ๘. นายเกียรติศักดิ์  ภาคภูมิ                 ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

             ๙. นายเพิ่มพงศ์  นาชัยเวียง                พนักงานราชการ                           เจ้าหน้าที่

             ๑๐. นางสาวนุศรา  ปุ่มเพชร                แม่บ้าน                                     เจ้าหน้าที่

             ๑๑. นางนาวา  นนท์ชี                       พนักงานทำความสะอาด                   เจ้าหน้าที่

             ๑๒. นายธีระพงษ์  ฤทธิ์วงค์                 นักการภารโรง                             เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. กำหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่  เขตพื้นที่  และสภาพแวดล้อม

             ๒. ดูแล บำรุงรักษาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

             ๓. ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

             ๔. ควบคุม  ดูแลรักษา  ซ่อมแซม  ปรับปรุงงานสาธารณูปโภคของโรงเรียน

             ๕. ดูแล กํากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูบุคลากรที่เกี่ยวข้องตลอดจนนักการภารโรง     และรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร

             ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

.๓  งานค่าสาธารณูปโภค

             ๑. นางปัญจมา  คล่องดี                     ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน

             ๒. นายเกียรติศักดิ์  ภาคภูมิ                 ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. ดูแลกำกับติดตามค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค

             ๒. จัดทำข้อมูลสารสนเทศค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค  รณรงค์การประหยัดพลังงาน

             ๓. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค

             ๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๔.๔  งานความสะอาด

             ๑. นางสาวแสงจันทร์  ลายบุตรศรี         ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน

             ๒. นายพิเชษฐ์  วงค์จันทร์                  ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๓. นายชัย  จันทุลาง                        ครู                                           เจ้าหน้าที่

             ๔. นางสาวรัตนา  คนไว                     ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

             ๕. นางสาวนุศรา  ปุ่มเพชร                 แม่บ้าน                                     เจ้าหน้าที่

             ๖. นางนาวา  นนท์ชี                        พนักงานทำความสะอาด                   เจ้าหน้าที่

             ๗. นายธีระพงษ์  ฤทธิ์วงศ์                  นักการภารโรง                              เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. จัดทำแผนพัฒนาความสะอาดอาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องสุขา  และบริเวณพื้นที่ของโรงเรียน

             ๒. บริหารจัดการขยะตามแนวทางโรงเรียนปลอดขยะ  (Zero Waste School)

             ๓. จัดทำเขตพื้นที่รับผิดชอบให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด

             ๔. จัดกิจกรรมจูงใจให้นักเรียนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน

             ๕. กำกับติดตาม  ประเมินผล  การปฏิบัติงานดูแลห้องเรียนและเขตพื้นที่รับผิดชอบของครูที่ปรึกษา

และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหาร

             ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๔.๕   งานอนามัยโรงเรียน

             ๑. นางวาชิณี  สุทธฺโสภณ                   ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน

             ๒. นางรัตนา  สมคะเณย์                    ครูชำนาญการพิเศษ                        รองหัวหน้างาน

             ๓. นายปภังกร  บุญเรือง                    ครู                                           เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  ครู  และบุคลากรในสถานศึกษา

             ๒. จัดกิจกรรมรณรงค์โรคเอดส์ในสถานศึกษา

             ๓. จัดระบบการให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา

             ๔. บันทึกทะเบียนประวัติด้านสุขภาพของนักเรียน

             ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๔.๖  งานประชาสัมพันธ์

             ๑. นายณรงค์  นาริต                        ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน

             ๒. นายอาเซีย  รัชอินทร์                    ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๓. นางทัศนีย์  ช่องวารินทร์                 ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๔. นางสาวกนกกาญณ์  สุรันนา            ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

             ๕. นางสาวสิริกัญญา  สุขบท               ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. วางแผนและจัดระบบการประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมต่างๆ  ของโรงเรียน

             ๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในหลากหลายรูปแบบ  เช่น วารสาร  แผ่นพับ ป้ายนิเทศ เว็บไซต์เสียงตามสายฯลฯ

             ๓. จัดบริการเครื่องเสียงสำหรับกิจกรรมหน้าเสาธง  ในห้องประชาสัมพันธ์  ประสานงานกับงานสภานักเรียนจัดนักเรียนมาดำเนินการจัดเสียงตามสาย

             ๔. กำกับ นิเทศ  ติดตาม  ประเมินผลการดำเนินงานจัดทำสารสนเทศรายงานผู้บริหาร

             ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๔.๗  งานเวรรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา

             ๑. นางสาวแสงจันทร์  ลายบุตรศรี         ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน

             ๒. นางประภัสสร  ศรีพันดอน              ครูชำนาญการ                              เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. จัดทำคำสั่ง  เวรรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาและคำสั่งผู้ตรวจเวรรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา

             ๒. ดูแลกำกับการอยู่เวรการเปลี่ยนเวร  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประเมินผลและรายงานต่อผู้บริหาร

             ๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๔.๘  งานโสตทัศนศึกษา

             ๑. นายอดิศักดิ์  หาญจริง                   ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน

             ๒. นายชัย  จันทุลาง                        ครู                                           เจ้าหน้าที่

             ๓. นายอรรถพล  โนเรศ                     ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

             ๔. นายเกียรติศักดิ์  ภาคภูมิ                 ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. จัดทำแผนงานและโครงการเพื่อพัฒนางานโสตทัศนศึกษาของโรงเรียน

             ๒. บริการโสตทัศนวัสดุ งานกราฟฟิกงานบริการเครื่องเสียงนอกเหนือจากในส่วนที่เป็นงาน

ของงานประชาสัมพันธ์ งานบริการฉายภาพยนตร์  งานวิทยุโทรทัศน์ทางไกล งานวีดีโอเทปและโทรทัศน์วงจรปิด

             ๓. การซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาในโรงเรียนให้พร้อมที่จะบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             ๔. จัดตารางการบริการและบริการห้องโสตทัศนศึกษา  ตลอดจนบริหารจัดการให้มีการบันทึกการใช้

             ๕. จัดทำข้อมูลสารสนเทศผู้เข้าใช้บริการ  ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ  รายงานผู้บริหาร

             ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๔.๙  งานโรงอาหารและโภชนาการ

             ๑. นางปัญจมา  คล่องดี                     ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน

             ๒  นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง                 ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๓. นางสุกัญญา  กัลยาณ์                    ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๔. นางสาวรัตนา  คนไว                     ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. จัดทำระเบียบว่าด้วยการโภชนาการของโรงเรียน

             ๒.  ควบคุมดูแล ความสะอาด โรงอาหาร  น้ำดื่ม  และการสุขาภิบาลในโรงเรียน

             ๓. ประชุมดูแลแนะนำแม่ค้าและจัดทำสัญญาเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหาร

             ๔. ควบคุมอาหารให้ถูกสุขอนามัยและตามระเบียบโภชนาการของโรงเรียน

             ๕. ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหาร

             ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๔.๑๐ งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน

    ๑. นางปัญจมา  คล่องดี                     ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน

             ๒. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง                 ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๓. นางสาวเจนจิรา  อุณวงค์                ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. รวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่จะใช้ในการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

             ๒. จัดทำข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสนับสนุนข้อมูลรับทราบหรือดำเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

             ๓. ดำเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

             ๔. จัดทำระเบียบวาระการประชุม  รายงานการประชุม และแจ้งมติที่ประชุมในเรื่องการเห็นชอบ  อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดการดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ

             ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

       ๔.๑๑  งานธุรการ

             ๑. นางรัตนา  สมคะเณย์                    ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน

             ๒. นางสาวรุจิรา  แสนโท                   ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

             ๓. นางสาวฉัตรสุดา  มหาเสนา             เจ้าหน้าที่ธุรการ                            เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. จัดทำระบบงานสารบรรณของโรงเรียนลงทะเบียนรับ/ส่งและโต้ตอบหนังสือราชการ ตลอดจน

การเก็บรักษาหนังสือราชการ

             ๒. จัดทำแบบฟอร์ม  เอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานธุรการ

             ๓. จัดทำคำสั่งต่าง ๆ  การออกเลขที่คำสั่งให้กับกลุ่มหรืองานอื่นๆ ของโรงเรียน

             ๔. อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ

             ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๔.๑๒  งานโรงเรียนกับชุมชน

             ๑. นายนพดล  สายจันทร์                   ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน

             ๒. นางทัศนีย์  ช่องวารินทร์                 ครูชำนาญการพิเศษ                        รองหัวหน้างาน

             ๓. นายพิเชษฐ์  วงค์จันทร์                  ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. จัดทำแผนงานโรงเรียนกับชุมชน

             ๒. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการทำกิจกรรมสำคัญของชาติ  ศาสนาพระมหากษัตริย์  ตลอดจนกิจกรรมเพื่อส่วนรวมต่าง ๆ ในชุมชน

             ๓. ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา 

             ๔. ให้บริการด้านบุคลากร  อาคารสถานที่  และอื่นๆ แก่ชุมชน

             ๕. ประสานงานกับศิษย์เก่า  จัดทำทะเบียนศิษย์เก่า  จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า  ผู้ปกครอง  ครู  เพื่อร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา

             ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

         ๔.๑๓  งานข้อมูลสารสนเทศ

             ๑. นายวุฒิศาสตร์  แสนโคตร               ครูชำนาญการ                              หัวหน้างาน

             ๒. นางศิริรัตน์  ทรัพย์ผล                   ครูชำนาญการพิเศษ                        รองหัวหน้างาน

             ๓. นายอดิศักดิ์  หาญจริง                   ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๔. นางสาวฉัตรสุดา  มหาเสนา             เจ้าหน้าที่ธุรการ                            เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. จัดทำแผนพัฒนางานข้อมูลสารสนเทศ

             ๒. จัดทำข้อมูล OBEC,MOBEC,BOBEC, SMISS, Data Center, DMC และอื่น ๆ

             ๓. วางแผนงานและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานโรงเรียนทุกกลุ่มงาน

             ๔. เผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  สารสนเทศของโรงเรียนให้ทันเหตุการณ์และหลากหลายทาง

             ๕. นำสารสนเทศของโรงเรียนในส่วนที่สมควรเปิดเผยต่อสาธารณะมาลงในเว็บไซต์โรงเรียนให้ครบทุกด้าน  สะดวกต่อการเข้าถึงและเป็นปัจจุบัน  เผยแพร่ข่าวสารการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนลงในเว็บไซต์ให้ทันเหตุการณ์

             ๖. จัดทำเอกสารสานสนเทศของโรงเรียนที่ครบทุกด้านและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ได้สะดวก

             ๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย