กลุ่มงานกิจการนักเรียน

๓.  กลุ่มงานกิจการนักเรียน

             ๑. นายธวัชชัย  สิงห์ขัน                     รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานกิจการนักเรียน

             ๒. นายเดชา  คเณศโยธิน                   ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้ากลุ่ม

         ๓.๑   งานสำนักงานกิจการนักเรียน

             ๑. นายศักดิ์นิรันดร์  วงษ์ศรีแก้ว            ครู                                           หัวหน้างาน

             ๒. นายเกียรติศักดิ์  ภาคภูมิ                 ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. จัดทำเอกสารและงานสารบรรณกลุ่มงานกิจการนักเรียน

             ๒. จัดทำสารสนเทศข้อมูลและสถิติของกลุ่มงานกิจการนักเรียน

             ๓. กำกับดูแลงานพัสดุของสำนักงานกลุ่มงานกิจการนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

             ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๓.๒  งานระเบียบวินัย

             ๑. นายเดชา  คเณศโยธิน                   ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน

             ๒. นายสมัย  ชื่นสำราญ                    ครูชำนาญการ                              รองหัวหน้างาน

             ๓. นายสุรเชษฐ์  ไชยดี                      ครู                                          เจ้าหน้าที่

             ๔. นายปภังกร  บุญเรือง                    ครู                                          เจ้าหน้าที่

             ๕. นายศรายุทธ  อรุณแย้ม                 ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

             ๖. นายอรรถพล  โนเรศ                     ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

             ๗. นายเกียรติศักดิ์  ภาคภูมิ                 ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. วางแผนงานปกครองนักเรียน

             ๒. การจัดทำระเบียบว่าด้วยคะแนนความประพฤติ  การกำหนดโทษ  บทลงโทษ

             ๓. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ประสานงานกับงานครูที่ปรึกษาในการเพิ่มหรือตัดคะแนนความประพฤติ

             ๔. ประสานงานกับหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง  ผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือในการควบคุมดูแลความประพฤตินักเรียน

             ๕. รวบรวมข้อมูล  จัดทำระบบสารสนเทศเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียน รายงานความก้าวหน้า

การดำเนินงานด้านระเบียบวินัยนักเรียนต่อผู้บริหารทุกเดือน

             ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๓.๓  งานโรงเรียนสีขาว

             ๑. นายสุรเชษฐ์  ไชยดี                      ครู                                          หัวหน้างาน

             ๒. นายปภังกร  บุญเรือง                    ครู                                          เจ้าหน้าที่

             ๓. นายชัย  จันทุลาง                        ครู                                          เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. วางแผนงานและดำเนินการป้องกันยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนสีขาว

             ๒. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา  สภานักเรียน ในการจัดทำห้องเรียนสีขาว

             ๓. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอกในงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมมือดำเนินการป้องกัน  แก้ปัญหา  ยาเสพติด  อบายมุขและอุบัติภัยในสถานศึกษาตามแนวทางโรงเรียนสีขาว

             ๔. ประเมินผลการดำเนินการเป็นระยะ  รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  จัดทำสารสนเทศ  รายงานผล

การปฏิบัติงานผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกำหนด

             ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๓.๔  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานครูที่ปรึกษา

             ๑. นางศิริรัตน์  ทรัพย์ผล                   ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน

             ๒. นายศักดิ์นิรันดร์  วงษ์ศรีแก้ว            ครู                                          เจ้าหน้าที่

             ๓. นางสาวชนิกา  อาจวิชัย                 ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. วางแผนจัดทำโครงการ

             ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา

             ๓. ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านรู้จักนักเรียน

เป็นรายบุคคลการคัดกรองการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาและส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหา

             ๔. จัดกลุ่มนักเรียนตามหมู่บ้าน เสนอแต่งตั้งครูประจำหมู่บ้าน  ตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำหมู่บ้าน  ตั้งเครือข่ายผู้ปกครองหมู่บ้าน ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในกลุ่ม  ฝึกกระบวนการคิดโดยให้นักเรียนกำหนดแผนพัฒนาหมู่บ้าน  ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์  ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากับหมู่บ้านโดยการดูแลของครูประจำหมู่บ้าน  และเครือข่ายผู้ปกครองหมู่บ้าน  และรายงานผู้บริหาร

             ๕. กำกับติดตามประเมินผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายงานผลการคัดกรอง รายงานผลการดูแลช่วยเหลือกลุ่มต่าง ๆ จำนวนการพัฒนาของกลุ่มต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบเป็นระยะ

             ๖. จัดทำระบบสารสนเทศระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

             ๗. จัดทำบันทึกการเข้าแถวของนักเรียนบันทึกการเข้าเรียนจัดทำสถิติและประสานงานกับงานระเบียบวินัย งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ครูที่ปรึกษา  ครูประจำหมู่บ้าน งานแนะแนว เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา

             ๘. สำรวจข้อมูลครู และจัดทำคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา

             ๙. จัดทำแบบบันทึกการโฮมรูมแบบบันทึกอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในงานครูที่ปรึกษา

             ๑๐. ประสานงานระหว่างครูที่ปรึกษากับหัวหน้างานระเบียบวินัย  งานโรงเรียนสีขาว  งานระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  งานสภานักเรียน  ครูประจำหมู่บ้าน  งานแนะแนว  กลุ่มวิชาการ ในการดูแลนักเรียนในห้องที่รับผิดชอบให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน  ตามหลักสูตรโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

             ๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๓.๕  งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

             ๑. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร               ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน

             ๒. นางปิยะวรรณ  นาริต                   ครูชำนาญการพิเศษ                        รองหัวหน้างาน

             ๓. นางใจทิพย์  สุยะรา                      ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๔. นางนิตยา  จิบทอง                       ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๕. นายสมัย  ชื่นสำราญ                    ครูชำนาญการ                              เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ 

             ๑. จัดทำแผนงานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนคุณธรรม         และโรงเรียนสุจริตจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานที่มีกิจกรรมประจำวัน  กิจกรรมประจำสัปดาห์  กิจกรรมวันสำคัญทางชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

             ๒. ดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามปฏิทิน

             ๓. จัดกิจกรรม  โครงการ  โครงงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียน

             ๔. กำกับ  ติดตาม  รวบรวมข้อมูลประเมินผลการดำเนินงาน  จัดทำสารสนเทศ รายงานผู้บริหารทราบ

             ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๓.๖  งานสภานักเรียนส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

             ๑. นางสาวฑิฆัมพร  กฤตาคม               ครูชำนาญการ                              หัวหน้างาน

             ๒. นางปิยะวรรณ  นาริต                   ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๓. นางสาวจารวี  เครือวัลย์                 ครูอัตราจ้าง                                เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ 

             ๑. วางแผนการจัดกิจกรรมสภานักเรียน  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

             ๒. ดูแลให้คำปรึกษาในการทำแผนดำเนินงานกับสภานักเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน

และสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๒  ตลอดจนดำเนินการตามแผนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

             ๓. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศสรุปรายงานเผยแพร่ผลการดำเนินงาน

             ๔. ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์ดำเนินกิจกรรมเสียงตามสายประชาสัมพันธ์ภายในและดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง

             ๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๓.๗  งานครูเวรประจำวัน

             ๑. นายอาเซีย  รัชอินทร์                    ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน

             ๒. นางสาวสุพัตรา  เพียราช                ครู                                           เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. สำรวจข้อมูลครู และจัดทำคำสั่งการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน

             ๒. ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าเวรแต่ละวันให้จัดครูเวรปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนที่ประตูเข้าโรงเรียน   ทั้งด้านหน้าด้านหลัง ก่อนการเข้าแถวเคารพธงชาติ  ช่วงทำกิจกรรมหน้าเสาธง  ช่วงมีกิจกรรมการเรียนการสอนเช้า   ช่วงพักกลางวัน  ช่วงมีกิจกรรมการเรียนการสอนบ่าย  ช่วงเดินทางกลับบ้าน

             ๓. จัดระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของครูเวรที่ได้รับมอบหมายงานแต่ละวัน  สรุป  รวบรวม  รายงานผลการปฏิบัติงานของครู

             ๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๓.๘  งานประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

             ๑  นางรัตนา  สมคะเณย์                    ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน

             ๒. นางวาชิณี  สุทธิโสภณ                   ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงความสำคัญความจำเป็นในการจัดทำประกันชีวิต

             ๒. ติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันภัยที่มีคุณภาพเชื่อถือได้

             ๓. ดำเนินการประสานงานกับผู้ปกครอง  สถานพยาบาล และบริษัทประกันเมื่อเกิดเหตุ

             ๔. ติดตามดูแลนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุ  รักษาสิทธิประโยชน์ของนักเรียนเกี่ยวกับการประกันภัย

             ๕. ติดตามประเมินผลและจัดทำสารสนเทศรายงานผู้บริหาร

             ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๓.๙ งานธนาคารโรงเรียน

             ๑. นางสาวพจนวิสุทธิ์  พุฒทอง             ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน

             ๒. นายปัญญา  สวัสดี                       ครู                                          เจ้าหน้าที่

             ๓. นางสาวอามีสรา  เขียวน้ำชุม            ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของนักเรียนเกี่ยวกับการฝากและถอนเงิน

             ๒. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินสาขานิคมคำสร้อย

             ๓. ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

             ๔. นำส่งเงินที่ธนาคารออมสินสาขานิคมคำสร้อยทุกก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์

             ๕. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารทุกต้นเดือน

             ๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๓.๑๐  กิจกรรม  To Be Number One                                             

             ๑. นางปิยะวรรณ  นาริต                   ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน

             ๒. นางสาวฑิฆัมพร  กฤตาคม               ครูชำนาญการ                              เจ้าหน้าที่

             ๓. นายอรรถพล  โนเรศ                     ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

             ๔. นางสาวชนิกา  อาจวิชัย                 ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

             ๕. นางสาวกนกกาญณ์  สุรันนา            ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

             ๖. นายอรรถพงษ์  สุพร                     ครูอัตราจ้าง                                เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. วางแผนการจัดกิจกรรมรม  To Be Number One  ในโรงเรียน

             ๒. ดูแลให้คำปรึกษาในการทำแผนดำเนินงานกิจกรรม  To Be Number Oneให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและจังหวัด  ตลอดจนดำเนินการตามแผนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

             ๓. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศสรุปรายงานเผยแพร่ผลการดำเนินงาน

             ๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย