กลุ่มบริหารงานวิชาการ

.  กลุ่มบริหารงานวิชาการ

         ๑. นายธวัชชัย  สิงห์ขัน                         รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มงานวิชาการ

         ๒. นายวิเศษ  ชาวระนอง                       ครูชำนาญการพิเศษ                        ที่ปรึกษา

         ๓. นายอุดร  ไชยโคตร                          ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้ากลุ่ม

         หน้าที่และความรับผิดชอบ 

             ๑. วางแผนงานวิชาการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

             ๒. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มวิชาการให้คลอบคลุมทุกงานในกลุ่ม

             ๓. จัดทำระเบียบแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการให้เป็นระบบ  เป็นปัจจุบัน จัดทำเป็นรูปเล่มและเผยแพร่ทางเว็บไซต์โรงเรียน  จัดระบบให้สะดวกต่อการนำไปปฏิบัติ

             ๔. พัฒนาระบบบริหารและพัฒนางานต่าง ๆ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการในกลุ่มวิชาการให้มีประสิทธิภาพ

             ๕. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจขอบข่ายงานให้กับบุคลากรในกลุ่ม  กำกับ ดูแล นิเทศติดตาม ช่วยเหลือ

การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มวิชาการให้เป็นไปตามแผนงานและมีประสิทธิภาพ

             ๖. รวบรวมข้อมูลและผลการปฏิบัติงาน จัดระบบสารสนเทศของงานในกลุ่มเสนอต่อผู้บริหารทราบ

             ๗. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบภาคเรียน  รอบปี

พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ  รายงานผู้บริหารทราบ

             ๘. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

         ๒.๑   งานสำนักงานวิชาการ

             ๑. นางสุกัญญา  กัลยาณ์                    ครูชำนาญการพิเศษ                    หัวหน้างาน

             ๒. นางสาวอามีสรา  เขียวน้ำชุม            ครูผู้ช่วย                                เจ้าหน้าที่

             ๓. นางสาวรัตนา  คนไว                     ครูผู้ช่วย                                เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. จัดทำเอกสารและงานสารบรรณกลุ่มบริหารงานวิชาการ

             ๒. จัดทำสารสนเทศข้อมูลและสถิติของกลุ่มบริหารงานวิชาการ

             ๓. กำกับดูแลงานพัสดุของสำนักงานบริหารวิชาการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

             ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         .๒ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

             ๑. นางสุนิจ  โนรีรัตน์                       ครูชำนาญการ                              หัวหน้างาน

             ๒. นางสุกัญญา  กัลยาณ์                    ครูชำนาญการพิเศษ                        รองหัวหน้างาน

             ๓. นางสาวอามีสรา  เขียวน้ำชุม            ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและคู่มือการใช้หลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปการศึกษาและสนองความต้องการของท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ

             ๒. ประสานงานกับงานวัดผลประเมินผลและกลุ่มสาระการเรียนรู้  ปรับปรุงพัฒนาจัดระเบียบ

การวัดผลประเมินผลและคู่มือการใช้ระเบียบการวัดผล

             ๓. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้การจัดทำหน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้และการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดการเรียนรู้

             ๔. นิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร จัดทำสารสนเทศรายงานผลการใช้หลักสูตรต่อผู้บริหาร

             ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

         ๒.๓   งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

             ๑. นางวธัญญา  วาปี                        ครูชำนาญการ                              หัวหน้างาน

             ๒. นางสังวาล  กลางประพันธ์              ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๓. นายวีระพล  ภาระเวช                   ครูชำนาญการ                              เจ้าหน้าที่

             ๔. นางสาวณัฐพร  รัตพันธ์                  ครู                                           เจ้าหน้าที่

             ๕. นางสาวปวีณา  ยินดี                     ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

             ๖. นางสาวนาตยา  ราชคำ                  ครูอัตราจ้าง                                เจ้าหน้าที่

         หน้าที่รับผิดชอบ

  • จัดทำแผนงานพัฒนางานวัดผลและปฏิทินปฏิบัติงานวัดผล๒.                  

๒. กำกับ ติดตาม นิเทศ วิธีการวัดผลประเมิลผล การจัดทำเครื่องมือวัดผลและการบันทึกผลการวัดผล

๓. จัดทำและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการศึกษา ปพ.ต่างๆ และเอกสารรับรองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจน

การลงข้อมูลในระบบออนไลน์

             ๔. รวบรวม ปพ.๕  เสนอผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติ  ประกาศผลสอบและแยกชั้นเรียนให้ครูที่ปรึกษานำไปจัดทำ  ปพ.๖ให้เป็นไปตามปฏิทิน

             ๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ ๐, ร, มส. ให้เป็นไปตามปฏิทิน

             ๖. รวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล จัดทำเป็นสารสนเทศรายงานผู้บริหารตามปฏิทิน

             ๗. ดำเนินการเทียบโอนและเสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและเสนอผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินอนุมัติการเทียบโอน

             ๘. ประเมินผลการดำเนินงานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรายงานผู้บริหารตามกำหนด

             ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

         ๒.๔   งานประกันคุณภาพการศึกษา

             ๑. นายอุดร  ไชยโคตร                      ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน

             ๒. นายปัญญา  สวัสดี                       ครู                                           รองหัวหน้างาน

             ๓. นางสาวณัฐพร  รัตพันธ์                  ครู                                           เจ้าหน้าที่

             ๔. นายศักดิ์นิรันดร์  วงษ์ศรีแก้ว            ครู                                           เจ้าหน้าที่

             ๕. นางสาวกนกกาญณ์  สุรันนา            ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่       

         หน้าที่และความรับผิดชอบ 

             ๑. วางแผนพัฒนางานแผนงานและงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน

             ๒. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

             ๓. ประสานงานกับงานแผนงานในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

             ๔. ประสานงานกับงานแผนงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา

             ๕. ประสานงานกับงานแผนงานในการกำกับติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ

             ๖. ประสานงานกับงานแผนงานในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษากำกับดูแลการดำเนินการจัดทำเอกสารและการประเมิน

             ๗. การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสรุปผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน

             ๘. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

             ๙. ประสานงานกับงานแผนงานในการนำผลการประเมินผลคุณภาพภายในไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

             ๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

         ๒.๕ งานทะเบียน

             ๑. นางสาวใหม่  ทุมสี                       ครู                                           หัวหน้างาน

             ๒. นางสาวเจนจิรา  อุณวงค์                ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

             ๓. นางสาวรัตนา  คนไว                     ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. จัดทําฐานข้อมูลนักเรียนและเอกสารหลักฐานการศึกษาต่างๆ ( ปพ.๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๙ )

             ๒. จัดทําสถิติผลการประเมินด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน

             ๓. รวบรวมตรวจสอบบันทึกประมวลผลการเรียนของผู้เรียน

             ๔. ตรวจสอบและสรุปข้อมูลผลการเรียนแต่ละคนเมื่อจบช่วงชั้น เพื่อเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

ครบถ้วนให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอผู้บริหารสถานศึกษาตัดสินและอนุมัติผลการจบช่วงชั้น

             ๕. ดําเนินการรับนักเรียนย้ายเข้าและย้ายออกในระหว่างปีการศึกษา

             ๖. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานทะเบียนนักเรียน

             ๗. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๒.๖ งานรับนักเรียน

             ๑. นางสาวณัฐพร  รัตพันธ์                  ครู                                           หัวหน้างาน

             ๒. นางสาวกนกกาญณ์  สุรันนา            ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. วางแผนการดําเนินงานและจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สําหรับการจัดทําสํามะโนนักเรียน

             ๒. ดําเนินการจัดทําสํามะโนนักเรียนตามช่วงเวลาที่กำหนดตามแผนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ

             ๓. ดําเนินการรับนักเรียนตามช่วงเวลาที่โรงเรียนกำหนดตามแผนปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารวิชาการ

             ๔. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการจัดทําสํามะโนนักเรียนและจัดทํารายงานผู้บริหารทราบ

             ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๒.๗ งานห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

             ๑. นายณรงค์  นาริต                        ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน

             ๒. นางพาณิภัค  สมประสงค์                ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๓. นายอาเซีย  รัชอินทร์                    ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. สำรวจแหล่งเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน  และท้องถิ่น

             ๒. จัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ให้แก่ครู  สถานศึกษา  บุคคล  ครอบครัว  องค์กรและหน่วยงานอื่น

             ๓. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และการให้บริการแหล่งเรียนรู้ทั้งในห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น

ในโรงเรียน  ตลอดจนการไปใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน จัดทำเป็นสารสนเทศแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

             ๔. ดูแลสถานที่ของห้องสมุดให้มีบรรยากาศแหล่งการเรียนรู้ เหมาะสําหรับส่งเสริมการเรียนการสอน

             ๕. เก็บสถิติและรายงานผลการดําเนินงานให้ฝ่ายวิชาการ

             ๖. ประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนเพื่อให้การดําเนินงานของห้องสมุดมีประสิทธิภาพ

             ๗. ประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด

             ๘. จัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ตามระบบการจัดหนังสือเพื่อสะดวกแก่การค้นคว้า

             ๙. ดูแล รักษา ซ่อมแซมหนังสือ วารสารให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะให้บริการ

             ๑๐. บริการหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ให้กับบุคลากรในโรงเรียน

             ๑๑. จัดนิทรรศการ/กิจกรรมเพื่อการใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน

             ๑๒. ให้บริการยืม – คืน หนังสือแก่นักเรียนและครู

             ๑๓. จัดทําข้อมูลสารสนเทศงานห้องสมุด

             ๑๔. ประเมินผลการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  การใช้แหล่งเรียนรู้รายงานผู้บริหาร

             ๑๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๒.๘  งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

             ๑. นางสาวกลีบกุหลาบ   เครือวัลย์        ครูชำนาญการ                              หัวหน้างาน

             ๒. นางสาวอรวรรณ   ดอนชัย              ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๓. นางสาวแสงจันทร์   ลายบุตรศรี        ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๔. นางสาวชนิกา  อาจวิชัย                 ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ 

             ๑. ให้บริการเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน

             ๒. ประสานงานกับงานแนะแนวในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนยากจนขาดแคลน   เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินในกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

             ๓. ประเมินผลการปฏิบัติงาน จัดทำสารสนเทศและรายงานผู้บริหารทราบ

             ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๒.๙  งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานจัดการเรียนการสอน

             ๑. นายอดิศักดิ์  หาญจริง                   ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน

             ๒. นางสาวมะลิสด  ศรีสุวะ                 ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๓. นายปัญญา  สวัสดี                       ครู                                          เจ้าหน้าที่

             ๔. นางสาวณัฐพร  รัตพันธ์                  ครู                                           เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ 

             ๑. กำหนดสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  สาระเพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ในแต่ละภาคเรียน

             ๒. จัดทำตารางเรียน  ตารางสอนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา  โครงการ EIS โครงการห้องเรียนพิเศษ  และการปฏิบัติงานพิเศษนอกเหนือจากงานสอน  ให้ครบตามหลักสูตรสถานศึกษา

             ๓. ตรวจสอบรายวิชาที่เรียนในแต่ละระดับชั้นให้ครบทุกวิชา

             ๔. ตรวจสอบข้อมูลครูผู้สอนให้ถูกต้องครบทุกวิชา

             ๕. จัดทำตารางการใช้ห้อง

             ๖. การจัดระบบการสอนแทน

             ๗. นิเทศติดตามการจัดสอนแทนของกลุ่มสาระการเรียนรู้  และจัดสอนแทนกรณีกลุ่มสาระฯจัดไม่ได้.

             ๘. ประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผู้บริหารทราบ

             ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๒.๑๐ งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

             ๑. นางสังวาล  กลางประพันธ์              ครูชำนาญการพิเศษ                        หัวหน้างาน

             ๒. นายวีระพล  ภาระเวช                   ครูชำนาญการ                              เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. ศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา  วิเคราะห์วิจัย  รายงานผลการวิจัยเสนอผู้บริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

             ๒. ส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดจนเพื่อแก้ปัญหาด้านอื่น ๆ ของนักเรียน

             ๓. จัดทำทะเบียนงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

             ๔. รวบรวมงานวิจัย  และสรุปผลงานวิจัยเผยแพร่ผู้เกี่ยวข้องทราบ

             ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๒.๑๑ งานนิเทศการศึกษา

             ๑. นายธวัชชัย  สิงห์ขัน                     รองผู้อำนวยการโรงเรียน                  หัวหน้างาน

             ๒. นายวิเศษ  ชาวระนอง                   ครูชำนาญการพิเศษ                        รองหัวหน้างาน

             ๓. นางสังวาล  กลางประพันธ์              ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๔. นายอุดร  ไชยโคตร                      ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ 

             ๑. จัดทำแผนงานการนิเทศ จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา

             ๒. ดําเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา

             ๓. ประเมินการจัดระบบและกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา

             ๔. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานนิเทศการศึกษา

             ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๒.๑๒ งานสื่อเทคโนโลยี การศึกษา

             ๑. นายวุฒิศาสตร์  แสนโคตร               ครูชำนาญการ                              หัวหน้างาน

             ๒. นายณรงค์  นาริต                        ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๓. นายวีระพล  ภาระเวช                   ครูชำนาญการ                              เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ 

             ๑. วางแผนและพัฒนาครูในการผลิตสื่อ นวัตกรรม  และการใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ

             ๒. ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

             ๓. จัดวางระบบ ICT ให้ครอบคลุมใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

             ๔. จัดทำทะเบียนสื่อ  เตรียมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

             ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๒.๑๓ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

             ๒.๑๓.๑  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                 ๑. นางปิยะวรรณ  นาริต                ครูชำนาญการพิเศษ                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

                 ๒. นายอุดร  ไชยโคตร                  ครูชำนาญการพิเศษ

                 ๓. นางสาวฑิฆัมพร  กฤตาคม           ครูชำนาญการ

                 ๔. นางสาวพจนวิสุทธิ์  พุฒทอง         ครูชำนาญการพิเศษ

                 ๕. นางสาวสุพัตรา  เพียราช            ครู

                 ๖. นายปัญญา  สวัสดี                   ครู

                 ๗.  นางสาวณัฐพร  รัตพันธ์             ครู

                 ๘. นางสาวเจนจิรา  อุณวงค์            ครูผู้ช่วย

                 ๙. นางสาวปวีณา  ยินดี                 ครูผู้ช่วย

                 ๑๐. นายธวัชชัย  ไตรวงค์ย้อย           พนักงานราชการ

                 ๑๑.  นางสาวจารวี  เครือวัลย์           ครูอัตราจ้าง

             ๒.๑๓.๒  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                 ๑. นางทัศนีย์  ช่องวารินทร์             ครูชำนาญการพิเศษ                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

                 ๒. นางใจทิพย์  สุยะรา                  ครูชำนาญการพิเศษ

                 ๓. นางปัญจมา  คล่องดี                 ครูชำนาญการพิเศษ

                 ๔. นายณรงค์  นาริต                    ครูชำนาญการพิเศษ

                 ๕. นายอาเซีย   รัชอินทร์               ครูชำนาญการพิเศษ

                 ๖. นางสาวสมจิตร  ศรีเมือง             ครูชำนาญการพิเศษ

                 ๗. นางรัตนา  สมคะเณย์                ครูชำนาญการพิเศษ

                 ๘. นางสาวสิริกัญญา  สุขบท            ครูผู้ช่วย

             ๒.๑๓.๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

                 ๑. นางสาวมะลิสด  ศรีสุวะ             ครูชำนาญการพิเศษ                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

                 ๒. นางสาวแสงจันทร์  ลายบุตรศรี     ครูชำนาญการพิเศษ

                 ๓. นางสาวไพรวัลย์  สุวะไกร           ครูชำนาญการพิเศษ

                 ๔. นางนิตยา  จิบทอง                   ครูชำนาญการพิเศษ

                 ๕. นายสมัย  ชื่นสำราญ                 ครูชำนาญการ

                 ๖. นางสาวใหม่  ทุมสี                   ครู

                 ๗. นายศักดิ์นิรันดร์  วงษ์ศรีแก้ว        ครู

                 ๘.  นางสาวจินตนา  ดีดวงพันธ์         ครู

                 ๙. นางสาวอามีสรา  เขียวน้ำชุม        ครูผู้ช่วย

             ๒.๑๓.๔  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                 ๑. นางสาวอรวรรณ  ดอนชัย           ครูชำนาญการพิเศษ                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

                 ๒. นายวิเศษ  ชาวระนอง               ครูชำนาญการพิเศษ

                 ๓. นางสังวาล  กลางประพันธ์          ครูชำนาญการพิเศษ

                 ๔. นางศิริรัตน์  ทรัพย์ผล                ครูชำนาญการพิเศษ

                 ๕. นางวาชิณี  สุทธิโสภณ               ครูชำนาญการพิเศษ

                 ๖. นางวธัญญา  วาปี                    ครูชำนาญการ

                 ๗. นายวีระพล  ภาระเวช               ครูชำนาญการ

                 ๘. นางสาวอุลัยพร สิงห์ขัน              ครูชำนาญการ

                 ๙. นายสุรเชษฐ์  ไชยดี                   ครู

                 ๑๐.นางสาวรุจิรา  แสนโท               ครูผู้ช่วย

                 ๑๑.นายศรายุทธ  อรุณแย้ม             ครูผู้ช่วย

                 ๑๒. นางสาวนาตยา  ราชคำ            ครูอัตราจ้าง

             ๒.๑๓.๕  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                 ๑. นางสุนิจ  โนรีรัตน์                   ครูชำนาญการ                      หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

                 ๒. นางสุกัญญา  กัลยาณ์                ครูชำนาญการพิเศษ

                 ๓. นางสินธุ์ใจ  อาษาศรี                 ครูชำนาญการพิเศษ

                 ๔. นางสาวกลีบกุหลาบ  เครือวัลย์      ครูชำนาญการ

                 ๕. นางมะลิวัลย์  บุรัตน์                 ครูชำนาญการพิเศษ

                 ๖. นางพาณิภัค  สมประสงค์            ครูชำนาญการพิเศษ

                 ๗. นางประภัสสร  ศรีพันดอน          ครูชำนาญการ

                 ๘. นายชัย  จันทุลาง                    ครู

                 ๙. นางสาวกนกกาญณ์  สุรันนา        ครูผู้ช่วย

                 ๑๐. Mrs.Rosina Moshoeshoe        ครูอัตราจ้าง

                 ๑๑. Miss Joanna Mazvita            ครูอัตราจ้าง

             ๒.๑๓.๖  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

                 ๑. นายเดชา  คเณศโยธิน               ครูชำนาญการพิเศษ                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

                 ๒. นายยอดเสน่ห์  สิงห์ทอง             ครูชำนาญการพิเศษ

                 ๓. นายปภังกร  บุญเรือง                ครู

             ๒.๑๓.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

                 ๑. นายนพดล สายจันทร์                ครูชำนาญการพิเศษ                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

                 ๒. นายพิเชษฐ์  วงศ์จันทร์               ครูชำนาญการพิเศษ

                 ๓. นายอรรถพงษ์  สุพร                 ครูอัตราจ้าง

             ๒.๑๓.๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

                 ๑. นายอดิศักดิ์  หาญจริง               ครูชำนาญการพิเศษ                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

                 ๒. นายสนิท  กลางประพันธ์            ครูชำนาญการพิเศษ

                 ๓. นายวุฒิศาสตร์  แสนโคตร           ครูชำนาญการ

                 ๔. นายอรรถพล  โนเรศ                 ครูผู้ช่วย

                 ๕. นายเกียรติศักดิ์  ภาคภูมิ             ครูผู้ช่วย

                 ๖. นางสาวรัตนา  คนไว                 ครูผู้ช่วย

                 ๗. นายเพิ่มพงศ์  นาชัยเวียง             พนักงานราชการ

         หน้าที่และความรับผิดชอบ 

             ๑. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น จัดทําหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์เป้าหมายและภารกิจของโรงเรียน

             ๒. สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทําแผนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบูรณาการกิจกรรมรักการอ่าน  เศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมวิถีพุทธ  สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การปฏิบัติจริง การส่งเสริมผู้เรียนรักการอ่านและใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

             ๓. สนับสนุน  ส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดหา  และจัดทําเอกสาร  ตํารา สื่อนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อนํามาใช้ประกอบการเรียนการสอน

             ๔. จัดครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าสอนแต่ละรายวิชา แต่ละระดับชั้นให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์  และจัดสอนแทนครูที่ลาและไปราชการ

             ๕. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้และรายงานผู้บริหาร

             ๖. สนับสนุนให้บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้เก็บรวบรวมผลงานทางวิชาการของตนเองและของนักเรียน

             ๗. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเตรียมการสอน การจัดทำ  ปพ.๕ การวิจัยในชั้นเรียน  การจัดการเรียนรู้และการใช้สื่อการเรียนรู้  การวัดผลประเมินผลและอื่น ๆ ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สรุปรายงานให้ผู้บริหาร

             ๘  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๒.๑๔ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

             ๑. นางสาวอรวรรณ  ดอนชัย               ครูชำนาญการพิเศษ       หัวหน้างาน

             ๒. นายชัย  จันทุลาง                        ครู                            หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

             ๓. นายเดชา  คเณศโยธิน                    ครูชำนาญการพิเศษ       หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

             ๔. นายนพดล  สายจันทร์                   ครูชำนาญการพิเศษ       หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด

             ๕. นางสาวมะลิสด  ศรีสุวะ                 ครูชำนาญการพิเศษ       หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

             ๖. นางสาวแสงจันทร์  ลายบุตรศรี          ครูชำนาญการพิเศษ       หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

             ๗. นางสาวชนิกา  อาจวิชัย                 ครูผู้ช่วย                     เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. สํารวจความต้องการของนักเรียนในการร่วมกิจกรรม ตามโครงสร้างหลักสูตร

             ๒. จัดนักเรียนเข้ากิจกรรมตามความต้องการของนักเรียนและสอดคล้องกับจำนวนครู

             ๓. จัดหาวัสดุอุปกรณ์สําหรับใช้ในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร

             ๔. รวบรวมผลการประเมินการจัดกิจกรรมนักเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร

             ๕. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรม

             ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         .๑๕ งานโครงการห้องเรียนพิเศษ

             ๑. นายธวัชชัย  สิงห์ขัน                     รองผู้อำนวยการโรงเรียน                  หัวหน้างาน

             ๒. นางปิยะวรรณ  นาริต                   ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๓. นายนพดล  สายจันทร์                   ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๔. นางสาวมะลิสด  ศรีสุวะ                 ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๕. นายเดชา  คเณศโยธิน                   ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๖. นายอดิศักดิ์  หาญจริง                   ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๗. นางสาวพจนวิสุทธิ์  พุฒทอง             ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๘. นางสาวกลีบกุหลาบ  เครือวัลย์         ครูชำนาญการ                              เจ้าหน้าที่

             ๙. นางสุนิจ  โนรีรัตน์                       ครูชำนาญการ                              เจ้าหน้าที่

             ๘. นายวีระพล  ภาระเวช                   ครูชำนาญการ                              เจ้าหน้าที่

             ๙. นางวธัญญา  วาปี                        ครูชำนาญการ                              เจ้าหน้าที่

             ๑๐. นางสาวอุลัยพร  สิงห์ขัน               ครูชำนาญการ                              เจ้าหน้าที่

             ๑๑. นายปัญญา  สวัสดี                     ครู                                          เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. จัดทำแผนงานโครงการห้องเรียนพิเศษ

             ๒. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการบริหารงานของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต  คณะกรรมการบริหารห้องเรียนEIS  และคณะกรรมการบริหารการศึกษาแบบทวิศึกษา

             ๓. ประสานและรวบรวมโครงการ/งานจากห้องเรียนพิเศษ  พร้อมจัดทำแผนการนิเทศติดตาม

             ๔. นิเทศติดตามการดำเนินงานของห้องเรียนพิเศษ รายงานผู้บริหารทราบ

             ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

         ๒.๑๖ งานโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

             ๑. นายธวัชชัย  สิงห์ขัน                     รองผู้อำนวยการโรงเรียน                  หัวหน้างาน

             ๒. นายวิเศษ  ชาวระนอง                   ครูชำนาญการพิเศษ                        รองหัวหน้างาน

             ๓. นายอดิศักดิ์  หาญจริง                   ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๔. นายอุดร  ไชยโคตร                      ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๕. นางสาวกนกกาญณ์  สุรันนา            ครูผู้ช่วย                                    เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากล

             ๒. ดำเนินการตามแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

             ๓. ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยภาคีเครือข่าย

             ๔. กำหนดแนวทางการนิเทศติดตามประเมินผลและวิจัยพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล

         ๒.๑๗  งานแนะแนว

             ๑.นางสาวชนิกา  อาจวิชัย                 ครูผู้ช่วย                                    หัวหน้างาน

             ๒. นางสาวอรวรรณ  ดอนชัย               ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๓. นางสาวแสงจันทร์  ลายบุตรศรี         ครูชำนาญการพิเศษ                        เจ้าหน้าที่

             ๔. นางสาวกลีบกุหลาบ  เครือวัลย์          ครูชำนาญการ                              เจ้าหน้าที่

         หน้าที่และความรับผิดชอบ

             ๑. จัดระบบและให้บริการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในโรงเรียน โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน

             ๒. ให้บริการให้คำปรึกษา  ให้คำแนะนำ  เกี่ยวกับการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการแก้ปัญหาอื่นๆของนักเรียน ตลอดจนการติดตามผลหลังการให้คำปรึกษา

             ๔. บริการสารสนเทศ ด้านการศึกษาต่อ  และการประกอบอาชีพของนักเรียน

             ๕. ติดต่อประสานงานกับสถาบันระดับอุดมศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อของนักเรียน

             ๖. จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนรายบุคคล  นักเรียนยากจนขาดแคลน  นักเรียนเรียนดี  จัดลำดับนักเรียนที่จะต้องให้การดูแลช่วยเหลือ 

             ๗. คัดกรองนักเรียนกลุ่มมีความสามารถพิเศษ กลุ่มพิการเรียนร่วมและจัดทำสารสนเทศรายงานผู้บริหาร

             ๘. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแนะแนวการศึกษาต่อระดับ ม.๑ และ ม.๔ แก่นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

             ๙. ดำเนินการเกี่ยวกับงานกองทุนแนะแนวและสวัสดิการจัดทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในภาวะที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือตลอดจนทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมนักเรียนดีเด่นด้านต่าง ๆ และรายงานผู้บริหาร

             ๑๐. ประสานงานกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน

             ๑๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานแนะแนว จัดทำสารสนเทศและรายงานผู้บริหารทราบ

             ๑๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย