Student Check

  ระบบติดตามพฤติกรรมนักเรียน โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เลือกรายการที่ต้องการตามห้องครับ

บันทึกสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6

รายงานสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6

บันทึกสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6

รายงานสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6

บันทึกสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3/1 3/2 3/3 3/4 3/5

รายงานสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

3/1 3/2 3/3 3/4 3/5

บันทึกสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

4/1 4/2 4/3 4/4 4/5

รายงานสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

4/1 4/2 4/3 4/4 4/5

บันทึกสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

5/1 5/2 5/3 5/4

รายงานสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

5/1 5/2 5/3 5/4

บันทึกสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

6/1 6/2 6/3 6/4 6/5

รายงานสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

6/1 6/2 6/3 6/4 6/5