ประวัติสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

อาคาร 1 แบบ 216ล/16 (ได้รับอนุมัติให้รื้อถอน)
อาาคาร 2 แบบ cs 217 B/14
อาคาร 3 แบบ 108 ล/8
อาคารหอประชุม แบบ 101 ล-27 (พิเศษ)
โรงฝึกงานคหกรรม แบบ HC, HF (มพช.2) /2
โรงฝึกงานอุตสาหกรรม Id+Ie (มพช.2)/2
หอสมุด (แบบโรงอาหาร-ประชุม) ปรับปรุงเป็นหอสมุด
อาคารดนตรี แบบ 102/2
ห้องน้ำชาย ม.ปลาย แบบ 6/49 ชาย
ห้องน้ำหญิง ม.ปลาย แบบ 6/49 หญิง
ห้องน้ำชาย ม.ปลาย แบบ 6 ที่ ชาย
ห้องน้ำหญิง ม.ปลาย แบบ 6 ที่ หญิง
ห้องน้ำชาย ม.ต้น แบบ 6 ที่ ชาย
ห้องน้ำหญิง ม.ต้น แบบ 6 ที่ หญิง