ข้อมูลบุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมฯ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

หัวหน้ากลุ่มสาระพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษา
ต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

งานแนะแนว

งานแนะแนว

พนักงานบริการ

Copyright © 2019. All rights reserved.