มอบตัวนักเรียนออนไลน์ ชั้น ม.1และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ เปิดระบบมอบตัวออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยสามารถมอบตัวได้ตั้งแต่วันที่ 7 – 10 เมษายน 2563

Link การมอบตัวนักเรียนออนไลน์ ชั้น ม.1

Link การมอบตัวออนไลน์ชั้น ม.4

นักเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการสมัคร สามารถสมัครและดำเนินการมอบตัว ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2563

***หมายเหตุ*** เอกสารที่นักเรียนต้องนำมาในวันเปิดเทอมตามกำหนดการ เปิดเทอมวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
เอกสารที่นักเรียนต้องนำมาในวันเปิดเทอม มีดังนี้
1. สำเนา ปพ.1
2. ใบรับรองผลการเรียน ปพ.7
3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน
5. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
6. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
7. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว (1 นิ้วครึ่ง) 1 แผ่น