งานแนะแนว โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ แสดงความยิยดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในรอบ Portfolio

งานแนะแนว โรงเรียนคำ

Read more