โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ได้รับรางวัล OBECQA

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

นำโดย นายภักดี  สมคะเณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้

นายวัชรา สุตาวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับโล่รางวัล OBECQA

จากท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ณ  โรงแรมอัลวาเรซ  บุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Awards : OBECQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งเป็น 1 ใน 2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ที่ได้รับรางวัล OBECQA  นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ เกียรติภูมิสู่โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์