ประกาศรายชื่อและแนวทางการมอบตัว นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อและแนวทางการมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

บัดนี้โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ได้ดำเนินการคัดห้อง ประกาศรายชื่อนักเรียน  และเปิดระบบให้นักเรียนรายงานตัวออนไลน์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2565  จึงประกาศรายชื่อนักเรียน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย และให้นักเรียนที่มีรายชื่อได้ปฏิบัติดังนี้

 1. นักเรียนที่มีรายชื่อทุกคน มามอบตัวในวันที่ 3 เมษายน 2565
 2. นักเรียนที่มีรายชื่อแต่รายงานตัวออนไลน์ไม่ทันตามกำหนด สามารถมามอบตัวได้ ในวันที่3 เมษายน 2565
 1. นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน
 2. ผู้ปกครองต้องพานักเรียนมามอบตัว (นักเรียนแต่งกายชุดโรงเรียนเดิมได้) ในวันที่  3 เมษายน  2565 ณ โรงอาหาร โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์  ไม่มามอบตัวถือว่า สละสิทธิ์
 3. ค่าใช้จ่ายในการจองชุดพละ คนละ 400 บาท

2 เอกสารการมอบตัว

 1. มอบตัว วันที่ 3  เมษายน   2565  (เอกสารที่ต้องเตรียมมา)
  • ใบมอบตัวนักเรียนพร้อมติดรูป (สามาถ Download ได้ที่ KPS NEWS)
  • สำเนาปพ.1 (นำฉบับจริงมาด้วย)
  • สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
  • สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
  • สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง(กรณีไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดา)
  • สำเนาสูติบัตร

ประกาศรายชื่อนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 แนวทางการมอบตัว

 

ดาวโหลดใบมอบตัว

ใบมอบตัว ม.1 2565

 

 

ใบมอบตัว ม.4 2565