ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องแจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย

ทั้งนี้สามารถติดตามสถานการณ์สาธารณภัยได้จากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสายด่วน 1784 หรือศูนย์นิรภัย https://nirapai.com/1784/index.php/th/