โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา