โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ

วันที่  27 -28  สิงหาคม 2563  โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ได้รับเกียรติเป็นสถานที่และตัวแทนครูเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   สู่การปฏิบัติ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี  ในระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2563  ณ หอประชุม โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์