ประกาศโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ เรื่อง แนวทางการรับเงินเยียวยาสำหรับผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)