ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา3.2-ล้าน