วิสัยทัศน์ / พันธกิจ/ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์
    โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์เป็นโรงเรียนชั้นนำ พัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐาน
สากล  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. จัดกระบวนการการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ
เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
6. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
8. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสร้างภาคีเครือข่าย  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์
1. นักเรียนมีความรู้ สูงกว่ามาตรฐานระดับชาติ สามารถเข้าแข่งขันในระดับอาเซียนและ
ก้าวสู่มาตรฐานสากล
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของชาติ มีจิตวิญญาณของความเป็นความเป็นประชากรอาเซียน (Asean People) และคุณลักษณะของความเป็นพลโลก (World Citizen)
3. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพทางด้านด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา สามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทย ประชาคมอาเซียน และสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
4. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
5. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการเทียบเคียงมาตรฐานสากล
6. โรงเรียนมีครูเพียงพอ สอนตรงตามสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมกับการเป็นครูยุคใหม่
7. โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอ สำหรับการพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างความเป็นเลิศและ
เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำของประเทศ และมีงบประมาณเหมาะสมให้สามารถแข่งขันได้
ในประชาคมอาเซียนและยกระดับสู่มาตรฐานสากล
8. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
9. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่นและสวยงาม
10. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อระดมสรรพกำลังจากองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน
เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ของโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษะที่พึงประสงค์ และอยู่อย่างพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูไปสู่ครูมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ