มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต>