ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์  ตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2519 ผู้ตั้งชื่อโรงเรียน   คือ นาย ประสาท สุภาชาติ หัวหน้าหมวดการศึกษากิ่งอำเภอนิคมคำสร้อย ใช้อักษรย่อว่า “ค.พ.ส.” เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ

ในปีแรกที่เปิดทำการสอน ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านต่างๆได้ขออาศัยเรียนในอาคารไม้ขนาดหนึ่งห้องเรียน มีนักเรียนสมัครเข้าเรียน 85 คน เนื่องจากมีนักเรียนสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก จึงได้ต่อเติมห้องเรียนออกไปอีก 2 ห้องเรียน ซึ่งได้รับความกรุณาจาก นายเสริม ทวีเดช ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอนิคมคำสร้อย (พ.ศ.2518 – 2521) และนายประยูร ศรีหะราช รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการกิ่งอำเภอนิคมคำสร้อย โดยได้ไปขอรื้อคอกหมูจาก นายบุญวงศ์ ณ ตะกั่วทุ่ง หัวหน้าหน่วยเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อนำไม้และสังกะสีมาต่อเติมห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องส้วม ส่วนด้านแรงงาน ได้รับการช่วยเหลือจากบรรดาพ่อค้า และผู้ปกครองนักเรียนช่วยกันก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2519 ก่อนเปิดเรียนภาคต้นปีการศึกษา 2519 ได้รับความกรุณาจาก นายประถม ศิริสมบูรณ์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองมุกดาหาร ให้รถขนดินลูกรังมาถมพื้นที่ห้องเรียนจนแล้วเสร็จ

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2519 โดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2503 ปีแรกมีนักเรียน 85 คน (ชาย 48 คน หญิง 37 คน) มีนายโอภาส วัยวัฒน์ ตำแหน่งอาจารย์ 1 โรงเรียนปิยมหาราชาลัย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2520 ได้ย้ายจากโรงเรียนบ้านคำสร้อย (นิคมสงเคราะห์) มาอยู่ที่ตั้งปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่ที่ บ้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย ห่างจากตัวอำเภอไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ 48 ไร่ เนื่องจากสภาพทั่วไปยังเป็นป่า กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณ จำนวน 50,000 บาท ทำการปรับสภาพพื้นที่จนเสร็จเรียบร้อย โดยอาศัยความร่วมมือจากคณะครู-อาจารย์ นักการภารโรง นักเรียน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2523 นายวิจิตร สายธนู ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยา จังหวัดยโสธร มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์

ในปี พ.ศ. 2526-2529 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.2) รุ่น 1 ทำให้โรงเรียนได้รับงบประมาณในด้านการก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารโรงฝึกงาน และปรับปรุงบริเวณ  ไฟฟ้า  ประปา  เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาต่างๆรวมทั้งครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน   ตลอดจนการฝึกอบรมบุคลากรในโรงเรียนและการนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

ในปี พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสาขาโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ขึ้นที่  ตำบลหนองแวง  อำเภอนิคมคำสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร  เปิดเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2536  มีนักเรียน 45 คน โรงเรียนได้รับมอบหมายให้ นายวิมาลทอง  ยืนยง  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์   เป็นผู้ประสานงานโรงเรียนสาขา

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านมัธยมศึกษา