ทำเนียบผู้บริหาร


นายโอภาสวัยวัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พุทธศักราช 2519- 2523


นายวิจิตร สายธนู
ผู้อำนวยการโรงเรียน พุทธศักราช 2523-2529


นายบุญรู้ บุตรดีวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน พุทธศักราช 2529-2535


นายไชยยง อาจวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน พุทธศักราช 2535-2541

นายอรรถสิทธิ์ สุวรรณศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน พุทธศักราช 2541-2549


นายฉลอง บุตรกาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน พุทธศักราช 2549-2558


นายวิมาลทอง ยืนยง
ผู้อำนวยการโรงเรียน พุทธศักราช 2559-2561


นายสุพจน์ พละพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน พุทธศักราช 2561-ปัจจุบัน