ข้อมูลจำนวนบุคลากร

ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้จำนวน
ฝ่ายบริหาร4
ภาษาไทย7
คณิตศาสตร์ 9
วิทยาศาสตร์ 15
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม7
ภาษาต่างประเทศ8
สุขศึกษาและพลศึกษา2
ศิลปะ3
การงานอาชีพ4
พนักงานบริการ4
รวม63