หน้าแรก

โรงเรียนมาตรฐานสากล ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจบูรณาการผสมผสานประชารัฐ

วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนชั้นนำ พัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐาน สากล  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม

กลยุทธ์

พัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา อย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษะที่พึงประสงค์ อยู่อย่างพอเพียงส่งเสริมพัฒนาครูไปสู่ครูมืออาชีพ ส่งสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ