***ระบบการรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563  เปิดให้บริการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

***ระบบการรับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563  เปิดให้บริการ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำชี้แจงในการสมัครผ่านระบบออนไลน์
นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ในการใช้ระบบ
โดย นักเรียนจะต้องมี User ในระบบ Gmail ในการใช้งาน
และนักเรียนควรจะเตรียม ข้อมูล ดังเอกสารในใบสมัคร(ใบสมัคร ม.1, ใบสมัคร ม.4) และ ไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายหรือสแกนข้อมูลเอกสารดังต่อไปนี้ ให้พร้อม
1. ภาพถ่ายนักเรียน
2. สำเนา ปพ.1
3. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
4. ใบรับรองผลการเรียน ปพ.7
5. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
6. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
7. บัตรประชาชนนักเรียน
8. หลักฐานอื่น…………………………………………….